Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Provádění exekucí na peněžité i nepeněžité plnění

Exekuci provede exekutor na základě návrhu oprávněného a rozhodnutí soudu o jeho pověření.

Exekucí prováděnou soudním exekutorem lze vykonat exekuční tituly:

 • rozhodnutí soudu
 • rozhodčí nález
 • rozhodnutí orgánu státní správy, územní samosprávy, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení (včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků)
 • exekutorský nebo notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
 • další rozhodnutí, smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Pro provádění exekucí disponuje exekutor řadou pravomocí sloužících ke zjištění a zajištění majetku povinného a k vynucení uložené povinnosti.
Exekutor má dálkový přístup do centrálního registru obyvatel a rozšířený dálkový přístup do katastru nemovitostí.
Exekutorovi musí na jeho žádost poskytnout bezplatně údaje o povinném subjekty, kterým jsou tyto informace známy (orgány státní správy, banky a další finanční instituce, zdravotní pojišťovny, pošty, policie atd.).
Majetek povinného zajišťuje exekutor exekučními příkazy. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Exekuci lze provádět jedním či více (i všemi) způsoby najednou.
Exekuce se vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů za podmínek stanovených zákonem.
Nakládání s majetkem postiženým exekucí je ze zákona neplatné a navíc trestně postižitelné.

Exekuce na peněžitá plnění provádíme:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky
 • prodejem movitých věcí a nemovitých věcí
 • postižením závodu
 • správou nemovité věci
 • pozastavením řidičského oprávnění

Exekuce na nepeněžité plnění provádíme:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů