Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

e-podatelna

Elektronická podatelna Exekutorský úřad Cheb

Elektronická podatelna přijímá elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Podání musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická adresa e-podatelny:

podatelna@eucheb.cz

Komunikace prostřednictvím e-mailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání   podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat s tím, že datová zpráva nemusí být řádně doručena. 

Přijímání podání dle zákona 99/1963 Sb, občanský soudní řád, v platném znění:

Podání ve věci samé učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, které nebude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se dle nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 319/05 ze dne 24.4.2006 doplňovat nemusí. Elektronické podání s platným elektronickým podpisem má tedy stejnou hodnotu, jako podání písemné.

Ostatní podání učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Není-li podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Písemným podáním shodného obsahu je také podání doručené podavatelem osobně na technickém nosiči dat, které je elektronickou podatelnou vytištěno, datováno a podavatelem podepsáno.

Ostatní datové zprávy doručené elektronické podatelně

Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci Exekutorského úřadu a občany.

Přímá elektronická komunikace se zaměstnanci úřadu (prostřednictvím osobního e-mailového účtu zaměstnance) nepodléhá režimu e-podatelny.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

Seznam přípustných formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • *.txt (prostý text v kódování Windows-1250)
 • *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • *.rtf (rich text format)
 • *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
 • *.pdf

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží přípustný formát datových zpráv a technický nosič dat:

Přípustné technické nosiče dat:

 • CD-ROM (formát PC)
 • USB FLASH (formát PC)

Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost. Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat.

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích

Exekutorský úřad Cheb

26.dubna 10

350 02 Cheb

Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje bezprostředně, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Automaticky generovaná odpověď je opatřena elektronickou značkou e-podatelny. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a nevypovídá o následném zpracování elektronického podání.

Zprávy, jejichž předmět (subjekt) začíná „Re:“ jsou považovány za automatické odpovědi systému odesílatele a jejich doručení se nepotvrzuje.

Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat.

Vzor automatického potvrzení doručení datové zprávy:

-----------------------------------------------------------------------

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB

Elektronická podatelna - automatická odpověď

- Vaše zpráva byla doručena

IDENTIFIKACE ZPRÁVY

předmět: Podání – příklad

od: ... elektronická adresa odesílatele ...

odesláno: 18.9.2008 10:58:41

-----------------------------------------------------------------------

 

Kontrola doručených zpráv

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

 • zda datová zpráva neobsahuje škodlivý kód
 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné a odpovídá technickým parametrům
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
 • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Pokud byl škodlivý kód zjištěn až při kontrole doručené zprávy, je tato vyřazena z dalšího zpracování. Oznámení o vyřazení se zasílá pouze u zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem.

!!! Spustitelné sobory (např. exe, com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány!!!

Potvrzení o přijetí podání ke zpracování – podepsané zprávy

Pokud je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem, příp. uznávanou elektronickou značkou a je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je po ověření čitelnosti, formální správnosti a připojeného elektronického podpisu (značky) doručené zprávy odesláno potvrzení o jejím postoupení k dalšímu zpracování (nezpracování). Potvrzení dále obsahuje přidělený identifikátor (spisovou značku) podání, čas přijetí ke zpracování, jméno odpovědného pracovníka e-podatelny a je připojena zaručená elektronická značka e-podatelny.

U nepodepsaných zpráv se potvrzení neodesílá, bez ohledu na přijetí (zamítnutí) pro další zpracování.

Vzor potvrzení přijetí podání ke zpracování

-----------------------------------------------------------------------

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB

Elektronická podatelna

--------------------------------------
- oznámení o přijetí ke zpracování

Vaše zpráva doručená: 16.9.2008 11:32:10

byla přijata ke zpracování: 2.10.2008 14:27:58

pod značkou: ID PODÁNÍ

Vaše podání bylo přijato.

Elektronický podpis byl ověřen.

Podání bylo předáno k dalšímu zpracování.

S pozdravem

..............................
pracovnice e-podatelny

(podatelna@eucheb.cz)
Exekutorský úřad Cheb

------------------ Původní zpráva ------------------ 

... původní zpráva ... 

-----------------------------------------------------------------------

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@eucheb.cz, případně volejte na tel. č. 355 318 111