Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Předpisy upravující exekuční řízení

Předpisy upravující exekuční řízení.

Předpisy upravující exekuční řízení - odkaz na stránky EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY.

Předpisy upravující exekuční řízení:

 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
 • Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora
 • Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

Související předpisy:

 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
 • Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 • Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách