Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Informace pro povinné

Komunikace s úřadem:

  • Při osobní návštěvě uveďte na recepci úřadu č.j EX, případně své osobní údaje. Případ s vámi projedná referent, který tento spis vyřizuje. Informace se podávají pouze účastníkům řízení!
  • Při telefonické komunikaci uveďte své jméno, příjmení a č.j. Ex. Poté budete přepojeni na referenta, který tento spis vyřizuje. Telefonní číslo recepce je +420 355 318 111.
  • Písemná podání adresujte na: Exekutorský úřad Cheb, 26.dubna 10, 350 02 Cheb, na listinu uveďte číslo jednací Ex. Pro e-mailová podání použijte: podatelna@eucheb.cz.
  • Pro zastupování jinou osobou je nezbytná plná moc. Originál nebo ověřená kopie plné moci bude založena do spisu.
  • Po předchozí domluvě je povinnému umožněno nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora. Nahlížení do spisu probíhá výlučně v kanceláři exekutora pod dohledem pověřeného zaměstnance.

Úhrada dluhu:

  • Svůj dluh můžete uhradit osobně na pokladně Exekutorského úřadu pod spisovou značkou Ex (číslem jednacím).
  • Dluh je možné uhradit bankovním převodem na účet č. 1023019753/5500 pod příslušným variabilním symbolem (rok,č. spisu – např. pro Ex 1584/09 je var.symbolem 20091584)

Vydání movitých věcí:

  • Vydání vydražených movitých věcí probíhá po ukončení dražby a zaplacení celé částky vydražitelem. O čase předání věcí budete informování po dražbě.
  • V případě uhrazení exekuce před plánovanou dražbou budou zabavené movité věci vráceny majiteli. Čas a způsob předání movitých věcí je třeba si předem domluvit s pověřeným referentem, případně vykonavatelem.