Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Informace pro oprávněné

Exekuční návrh:

  • Exekuci lze zahájit na základě podaného exekučního návrhu. 
  • Exekuční návrh se podává exekutorovi s přílohami uvedenými v § 38 exekučního řádu.
  • Oprávněný může podat exekuční návrh, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul.
  • Exekuční návrh pro Vás na základě předaného exekučního titulu připravíme. 

Exekuční titul:

  • Co je exekučním titulem a jeho náležitosti upravuje § 40 exekučního řádu.

Rámcová smlouva:

  • Provádění většího množství exekucí pro jednoho oprávněného zpravidla předpokládá uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí, která vymezí další pravidla spolupráce.

Informace o stavu exekučního řízení:

  • Oprávněným či jejich právním zástupcům je umožněno nahlížet do spisu za účelem získání informací o stavu řízení. Do spisu je možné nahlédnout na úřadě po předchozí domluvě.
  • Možnost nahlížení do spisů pomocí dálkového přístupu je umožněn oprávněným po předchozí domluvě se soudním exekutorem.

Exekutorské zápisy:

  • Od 1. 1. 2013 je exekutor oprávněn sepsat exekutorský zápis pouze o  osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem. (§ 77 exekučního řádu)